Thủ tục hành chính
Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc
Lĩnh vực Văn hóa
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 - Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 - Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ trình kèm hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phí - Lệ Phí Không có
Kết quả thực hiện

Giấy phép

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép gửi hồ sơ đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-Bước 2: Tổ 1 cửa tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ. Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 3: Tổ 1 cửa chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Văn hóa thẩm định hồ sơ và có Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định. Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTTDL, UBND thành phố có Quyết định cấp phép và gửi giấy phép về Sở VHTTDL để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do. 

Giấy phép có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký; quá thời hạn trên mà không tổ chức trại sáng tác, chủ đầu tư có nhu cầu tổ chức trại sáng tác phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép;

Sau khi được cấp giấy phép, muốn thay đổi nội dung giấy phép phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.

- Bước 4: Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại Tổ 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần hồ sơ :

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung đề án bao gồm (Tên đề án, đơn vị tổ chức; Mục đích, ý nghĩa của đề án; Thời gian, địa điểm tổ chức trại; Địa điểm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng trưng bày tác phẩm; Kinh phí tổ chức; Quy mô tổ chức trại: số lượng tác giả, tác phẩm; Chất liệu, giải pháp thi công, nhân công thực hiện tác phẩm; Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm;Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả).

- Thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc gồm các nội dung sau: Đơn vị tổ chức; Mục đích, ý nghĩa; Hình thức tổ chức trại sáng tác điêu khắc, địa điểmquy mô, số lượng trại viên, nội dung, chất liệu, kích thước phác thảo, tác phẩm; kế hoạch, thời gian thực hiện; Hội đồng nghệ thuật; Tiêu chí tác giả và phương thức tổ chức sáng tác tuyển chọn mẫu phác thảo; Quyền lợi, trách nhiệm tác giả;Quyền tác giả đối với tác phẩm sáng tác tại trại.

 

Số lượng hồ sơ : 01 bộ
Mẫu đơn :

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghiệm thu tác phẩm của trại sáng tác, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề án cho UBND thành phố.

- Cơ quan, tổ chức Việt Nam được cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật; Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.