Thủ tục hành chính
Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường phổ thông
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.

Đối tượng thực hiện Trường phổ thông
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Phí - Lệ Phí Không
Kết quả thực hiện

 

Quyết định hành chính

- Bước 1: Trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ) và chuyển cho Phòng TCCB Sở GD&ĐT;

- Bước 3: Phòng TCCB Sở GD&ĐT nghiên cứu hồ sơ và lập kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất;

- Bước 4: Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan của Sở, lập Đoàn kiểm tra điều kiện thành lập cơ sở;

- Bước 5: Trên cơ sở biên bản kiểm tra thực tế và ý kiến thống nhất của các thành viên Đoàn kiểm tra, phòng TCCB tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với trường. Nếu không đảm bảo điều kiện tổ chức dạy thêm, học thêm, Đoàn kiểm tra sẽ có ý kiến trực tiếp về việc không cấp phép đối với trường.

- Bước 6: Trả kết quả (quyết định cấp phép) cho trường đề nghị cấp phép dạy thêm, học thêm

Thành phần hồ sơ :

- Tờ trình đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm;

- Kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm, trong đó nêu rõ các nội dung về đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm học thêm theo đúng quy định của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT;

- Danh sách giáo viên giảng dạy;

- Đơn xin học thêm

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)
Mẫu đơn : Tờ trình, Kế hoạch, Danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm, Đơn xin học thêm

Không có

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.