Thủ tục hành chính
Cấp bản sao bằng THPT, bằng THPT hệ bổ túc
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện

Công dân có nhu cầu đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ: www. danang.edu.vn mục Dịch vụ công để được hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp bản sao bằng THPT, bằng THPT (GDTX).

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

Trường hợp không cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, THPT (GDTX) từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phí - Lệ Phí 9.000đ/bản sao
Kết quả thực hiện

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bản sao bằng THPT (GDTX)

- Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT. Sau khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT chuyển hồ sơ đến Phòng CNTT-KT&KĐCLGD Sở GD&ĐT.

- Bước 2: Cán bộ phụ trách công tác quản lý, cấp phát văn bằng Phòng CNTT-KT&KĐCLGD, nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu, kiểm tra hồ sơ gốc đã lưu; nếu đối chiếu khớp với hồ sơ gốc, in Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, THPT (GDTX), báo cáo lãnh đạo Phòng, trình lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

- Bước 3: Lãnh đạo Sở ký và chuyển bản sao bằng tốt nghiệp THPT về Phòng CNTT-KKT&QLCLGD, để vào sổ. Phòng CNTT-KT&KĐCLGD chuyển bộ phận văn thư Sở GD&ĐT đóng dấu và chuyển bản sao bằng tốt nghiệp THPT, THPT (GDTX) đến Bộ phận nhận và trả kết quả  để trả cho công dân Sở GD&ĐT

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ lưu và trả cho công dân

Thành phần hồ sơ :

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã, phường;

- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp quận, huyện;

- Văn bản của UBND cấp quận, huyện đề nghị UBND thành phố kiểm tra, công nhận.

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)
Mẫu đơn : Đơn đề nghị cấp bản sao

- Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

+ Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

+ Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

+ Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.

+ Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp

- Luật Giáo dục năm 2005.

- Quyết định số 33/2007QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 20/6/2007.

- Quyết định số 1000/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hàng quy định về quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao bằng THPT, bổ túc THPT tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.