Thủ tục hành chính
Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng cấp bằng công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Sở Y tế;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nội vụ;

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Sở Tài Chính;

- Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nhận trực tiếp tại phòng Giáo dục Mầm non Sở GD&ĐT và gửi trực tiếp qua UBND thành phố.

Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Sở GD&ĐT: 15 ngày làm việc.

- Tại UBND thành phố: 10 ngày làm việc.

Phí - Lệ Phí Không có.
Kết quả thực hiện

Bằng công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia

- Bước 1: Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non và UBND cấp xã, phường tiến hành tự kiểm tra đề nghị UBND quận, huyện thành lập đoàn kiểm tra đánh giá theo các mức độ đạt chuẩn. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện làm văn bản đề nghị Sở GD&ĐT, UBND thành phố tổ chức thẩm định.

- Bước 2: Phòng Giáo dục Mầm non tiếp nhận hồ sơ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia từ các phòng GD&ĐT quận, huyện kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại văn bản có trong hồ  sơ, yêu cầu bổ sung và hoàn thiện nếu chưa đầy đủ và hợp lệ. (02 ngày)

- Bước 3: Sở GD&ĐT gửi văn bản tờ trình lên UBND thành phố ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cấp thành phố công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thành phố chỉ định) tiến hành thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1 và 2 theo đề nghị của cơ sở tại chương 2 ở mục 1 và 2 về tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2 theo Thông tư 02 02/2014/TT-BGDĐT ngày 8/02/2014 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (8 ngày).

- Bước 4: Sau khi hoàn thành đợt kiểm tra phòng GDMN tổng hợp biên bản kiểm tra đánh giá trường MN đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chuẩn và hoàn tất hồ sơ gửi về UBND thành phố. (05 ngày)

- Bước 5: Chủ tịch UBND thành phố xem xét hồ sơ ra quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1 hoặc mức độ 2) cho trường mầm non. (10 ngày)

Thành phần hồ sơ :

- Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 8/02/2014 có xác nhận của UBND cấp xã, phường.

- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp quận, huyện.

- Tờ trình của UBND cấp quận, huyện đề nghị UBND TP Kiểm tra, công nhận

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)
Mẫu đơn :

Không có.

Quy chế công  nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo