Thủ tục hành chính
Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng cấp bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Sở Y tế;

- Sở kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nội Vụ;

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Sở Tài Chính;

- Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

 

- Thành Đoàn thành phố Đà Nẵng.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nhận trực tiếp tại phòng Giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT và trả trực tiếp về các phòng GD&ĐT quận, huyện.

Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó,

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo là 15 ngày làm việc.

- Tại UBND thành phố là 15 ngày làm việc.

Phí - Lệ Phí Không có.
Kết quả thực hiện

Bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

- Bước 1: Sau khi hoàn thành các thủ tục, qui trình tổ chức thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp xã/phường, quận/huyện Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận huyện làm văn bản đề nghị Sở GD&ĐT, UBND thành phố tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

- Bước 2: Phòng Giáo dục Tiểu học của Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm tra trường đạt chuẩn quốc gia từ các phòng GD&ĐT, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại văn bản có trong hồ  sơ, yêu cầu bổ sung và hoàn thiện nếu chưa đầy đủ và hợp lệ.

- Bước 3: Sở GD&ĐT gửi văn bản tờ trình cho UBND thành phố ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cấp thành phố công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thành phố chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1 và 2 theo các tiêu chí quy định tại Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Bước 4: Sau khi hoàn thành đợt kiểm tra phòng Giáo dục tiểu học của Sở GD&ĐT tổng hợp biên bản kiểm tra đánh giá theo theo 5 chuẩn, tham mưu cho lãnh đạo Sở GD&ĐT có bảo có kết quả kiểm tra gửi hồ sơ và báo cáo về UBND thành phố.

- Bước 5: Chủ tịch UBND thành phố xem xét hồ sơ và ban hành quyết định công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia nếu cơ sở hội đủ các điều kiện theo Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

- Bước 6: Phòng Giáo dục tiểu học thông báo kết quả cho đơn vị trường và phòng GD & ĐT các quận huyện được biết.

Thành phần hồ sơ :

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã, phường;

- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp quận, huyện;

- Văn bản của UBND cấp quận, huyện đề nghị UBND thành phố kiểm tra, công nhận.


Số lượng hồ sơ : 2 (bộ)
Mẫu đơn :

Không có.

Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.