Thủ tục hành chính
Giải thể trường trung học phổ thông ngoài công lập
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT

Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc. 

Phí - Lệ Phí Không có.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

        - Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân hoàn thiện hồ sơ thành lập trường, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.

          - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ) và chuyển cho Phòng TCCB Sở GD&ĐT

        - Bước 3: Phòng TCCB Sở GD&ĐT kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ và lập Kế hoạch thẩm định trình Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét phê duyệt.

          - Bước 4: Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tiến hành lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị giải thể trường.

          - Bước 5:  Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có liên quan và hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân; Sở GD&ĐT trình UBNB thành phố xem xét, quyết định giải thể đơn vị.

          - Bước 6: Trên cơ sở đề nghị của Sở GD&ĐT (sau khi có ý kiến các cơ quan có liên quan), UBND thành phố xem xét, có quyết định giải thể trường THPT.

 

          - Bước 7: Thông báo kết quả cho tổ chức hoặc cá nhân xin giải thể trường.

Thành phần hồ sơ :

- Trường trung học giải thể theo vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, hồ sơ gồm:

  + Tờ trình xin giải thể;

  + Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

  + Biên bản kiểm tra;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT).

- Trường trung học giải thể theo hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; hoặc mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hồ sơ gồm:

   + Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

   + Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

          + Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT)
 

Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)
Mẫu đơn :

Không có.

- Luật Giáo dục năm 2005;

 - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

-Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

 

- Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Qui định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng