Thủ tục hành chính
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông ngoài công lập
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng

 b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

 

 c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT 

Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc.

Phí - Lệ Phí Không có.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.              

        - Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân hoàn thiện hồ sơ thành lập trường, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.

          -Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ) và chuyển cho Phòng TCCB Sở GD&ĐT

          -Bước 3: Phòng TCCB Sở GD&ĐT nghiên cứu hồ sơ và lập Kế hoạch thẩm định trình Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét phê duyệt.

          -Bước 4: Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tiến hành lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường THPT.

          -Bước 5:  Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có liên quan và hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân; Sở GD&ĐT trình UBNB thành phố xem xét, quyết định sáp nhập, chia tách đơn vị trường THPT.

          -Bước 6: Trên cơ sở đề nghị của Sở GD&ĐT (sau khi có ý kiến các cơ quan có liên quan), UBND thành phố xem xét, có quyết định sáp nhập 2 trường THPT thành 01 trường THPT, chia tách 01 trường thành 02 trường.

 

          -Bước 7: Thông báo kết quả cho tổ chức hoặc cá nhân xin sáp nhập trường.

Thành phần hồ sơ :

- Đơn đề nghị sáp nhập, chia tách trường;

- Đề án về tổ chức hoạt động của nhà trường sau khi sáp nhập, chia tách trường học;

 

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)
Mẫu đơn :

Không có.

- Luật Giáo dục năm 2005;

      - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

      -Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

         - Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Qui định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng