Thủ tục hành chính
Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến trực tiếp tại nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục. 

Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Thời hạn giải quyết

15 ngày. 

Phí - Lệ Phí Không có.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.              

-  Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.

            - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho Phòng GDCN-GDTX Sở GD&ĐT.

- Bước 3: Phòng GDCN-GDTX phối hợp với các phòng có liên quan xem xét tính pháp lý của hồ sơ và kiểm tra thực tế các mặt:

+ Nhân sự;

+ Chương trình đào tạo;

+ Cơ sở vật chất….

- Bước 4: Tập hợp kết quả thẩm tra báo cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT phê duyệt. Thông báo cho tổ chức cá nhân biết kết quả, yêu cầu tiếp tục bổ sung hồ sơ (nếu cần)

- Bước 5: Phòng GDCN-GDTX tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập, nếu không được chấp thuận thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 6: Chuyển quyết định thành lập cho Bộ phận Văn thư Sở GD&ĐT vào sổ và đóng dấu, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

- Bước 7: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT giao lại kết quả cho tổ chức, cá nhân theo thời gian đã qui định và thông báo cho các phòng ban có liên quan của Sở biết.

- Bước 8: Lưu hồ sơ

Thành phần hồ sơ :

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Số lượng hồ sơ : 02 bộ.
Mẫu đơn :

Không có.

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/01/2011 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.