Thủ tục hành chính
Thành lập trường trung học phổ thông ngoài công lập
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Sở Giáo dục và Đào tạo

Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Thời hạn giải quyết

45 ngày:

- Thời gian thông báo kết quả thẩm định: 30 ngày

- Thời gian giao trả Quyết định thành lập (thẩm quyền UBND thành phố): 15 ngày                                                    

Phí - Lệ Phí Không có
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân hoàn thiện hồ sơ thành lập trường, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho Phòng TCCB Sở GD&ĐT.

- Bước 3: Phòng TCCB Sở GD&ĐT kiểm tra Hồ sơ và lập Kế hoạch thẩm định trình Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét phê duyệt.

- Bước 4: Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện thành lập trường qui định tại Điều 11, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;.

- Bước 5: Thông qua kết quả kiểm tra, Phòng TCCB trình Giám đốc Sở GD&ĐT có văn bản trả lời tổ chức hoặc cá nhân xin thành lập trường và trình UBND thành phố.

- Bước 6: Trên cơ sở đề nghị của Sở GD&ĐT, UBND thành phố có quyết định thành lập (nếu đủ điều kiện) hoặc có văn bản không cho phép thành lập trường (nếu không đủ điều kiện)

- Bước 7: Thông báo kết quả cho tổ chức hoặc cá nhân xin thành lập trường:

+ Nếu đủ điều kiện: Quyết định thành lập trường của UBND thành phố ;

+ Nếu không đủ điều kiện: UBND thành phố có văn bản trả lời 

Thành phần hồ sơ :

- Đề án thành lập trường (mẫu Đề án thành lập trường);

 

- Tờ trình về thành lập trường;

- Dự thảo Quy chế hoạt động của trường (mẫu Dự thảo Quy chế hoạt động của trường);

- Sơ yếu lí lịch (mẫu Sơ yếu lý lịch), kèm theo bản sao có chứng thực của văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)
Mẫu đơn : Đề án thành lập trường, Quy chế, Sơ yếu lý lịch

Không có

- Luật Giáo dục năm 2005;

      - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

             -Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 - Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Qui định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng