VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nhập thông tin tìm kiếm
 
Ban hành:   từ ngày        đến ngày:   
Số văn bản: Loại văn bản:
Trích yếu:
CQ ban hành:
Nghị định 48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
    Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Nghị định 63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Chính phủ
    Về việc kiểm soát thủ tục hành chính
Nghị định 20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Chính phủ
    Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính