VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nhập thông tin tìm kiếm
 
Ban hành:   từ ngày        đến ngày:   
Số văn bản: Loại văn bản:
Trích yếu:
CQ ban hành:
Nghị quyết 57/2010/QH12  26/11/2010 Quốc hội
    VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN CÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP THEO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 GIAI ĐOẠN 2001 - 2010