VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nhập thông tin tìm kiếm
 
Ban hành:   từ ngày        đến ngày:   
Số văn bản: Loại văn bản:
Trích yếu:
CQ ban hành:
Quyết định 74/2010/QĐ-Ttg 22/11/2010 Chính phủ
    Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ