VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nhập thông tin tìm kiếm
 
Ban hành:   từ ngày        đến ngày:   
Số văn bản: Loại văn bản:
Trích yếu:
CQ ban hành:
Nghị định 48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
    Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Quyết định 74/2010/QĐ-Ttg 22/11/2010 Chính phủ
    Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ
Nghị định 63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Chính phủ
    Về việc kiểm soát thủ tục hành chính
Nghị định 20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Chính phủ
    Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính