Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ
      "Kế hoạch rà soát năm 2012 của Chính phủ tập trung vào 24 nhóm thủ tục hành chính nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính".

      "Huy động toàn xã hội tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện tốt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất".
Tham gia
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

   
VB
Tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật
Nhập tên văn bản pháp luật hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây